Kung Zhu Coloring Sheet: Sneak Attack

Kung Zhu Coloring Sheet: Sneak Attack

Print out and color the Kung Zhu battle scene!